Domov > Projekti

Projekti

Podstrani

Erasmus+

SŠGT Celje ima več kot 20-letne izkušnje z mednarodnimi projekti. Prehodili smo pomembno razvojno pot, katere učinki so dobro vidni. Pri tem smo spoznavali različne priložnosti ter osebno in strokovno rasli. Z majhnimi koraki smo skrbno tkali izobraževalne in poklicne poti, ki živijo še danes, a so precej obogatene.

Erasmus+ KA1

Z razpisnim letom 2016 in pridobitvijo Erasmus+ PIU listine kakovosti smo postali eden od pomembnejših akterjev na področju mobilnosti v evropskem prostoru. Skladno s petletno strategijo internacionalizacije šole in ambiciozno, a realno zastavljenimi cilji smo začeli pisati zgodbo o uspehu, ki jo je pandemija Covid-19 sicer močno zavrla, ne pa ustavila.

 

Skupno je med leti 2016 in 2022 odšlo v tujino 265 dijakov, od tega 36 na dolgotrajno mobilnost (3 mesece ali več). Z namenom usposabljanja ali poučevanja je odšlo po Evropi tudi 185 zaposlenih, od tega 71 mentorjev iz podjetij.

 

Najpomembnejši rezultat projektov so gotovo kvalitetno izobraženi in strokovno kompetentni dijaki, ki zlahka konkurirajo kandidatom na evropskem trgu dela. Poleg tega pa nam dodano vrednost projekta pomeni izjemno sodelovanje z gospodarskim sektorjem, ki ga krepimo tudi z vključevanjem mentorjev praktičnega usposabljanja v projekte mobilnosti.

 

Z našimi mednarodnimi aktivnostmi puščamo pomembno sled doma in v tujini in skoraj ni evropske države, kjer ne bi imeli vsaj enega partnerja. O tem priča tudi zanimanje tujih šol za izvedbo mobilnosti pri nas. Skupno smo od leta 2016 gostili 64 dijakov in 13 učiteljev s Portugalske in Finske, iz Italije, Španije, Litve, Francije ter z Danske. Svoje znanje sta z dijaki in učitelji SŠGT Celje delila tudi dva tuja strokovnjaka.

 

Za odlično opravljeno delo v preteklem programskem obdobju smo prejeli znak odličnosti, ki izkazuje visoko kakovost izvedenih aktivnosti in močno implementacijo pridobljenega znanja in izkušenj v vzgojno-izobraževalno delo.

Erasmus+ KA121

Novi program Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolij z manj priložnostmi. Poudarek je na ohranjanju okolja (zeleni Erasmus) in prehodu na digitalno družbo ter aktivno participacijo oz. sodelovanje v demokratičnem življenju.  

 

Skozi aktivnosti na mobilnosti posamezniki (tokrat so v središču odrasli) pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično usposabljanje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

 

Preteklo delo na tem področju nam je prineslo toliko pozitivnih učinkov, da smo se odločili sodelovati tudi v novem programu. Tako smo na podlagi izkazane kakovosti iz preteklosti lahko zaprosili za akreditacijo. Pri tem znova uspešni, saj nam jo je nacionalna agencija CMEPIUS podelila za celotno obdobje 2021-27.

Vizija

Ob koncu obdobja 2021-2027 vidimo SŠGT Celje kot sodobno, privlačno in v evropskem prostoru prepoznavno šolo, ki se bo sposobna hitro prilagajati nenehno spreminjajočim se gospodarskim in družbenim razmeram. Vzgojno-izobraževalni proces ter druge aktivnosti bomo izvajali v učnem okolju, ki bo motiviralo in spodbujalo dijake k inovativnosti, kreativnosti, podjetniškemu načinu razmišljanja in okoljsko odgovornemu življenju in  obnašanju. Šola bo omogočala  pridobivanje kompetenc in spretnosti, ki bodo  potrebne bodisi za uspešno vključitev na domači ali evropski trg dela bodisi za nadaljnji študij doma ali v tujini. Pri vseh deležnikih izobraževanja bo dvigovala zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja.

Poslanstvo

Poslanstvo SŠGT Celje v slovenskem izobraževalnem prostoru je, da za gostinsko-turistični sektor izobražuje in usposablja dijake skladno z aktualnimi potrebami. Poleg tega jim nudi priložnosti za pridobivanje kompetenc, potrebnih za uspešno delo v multinacionalnem in večkulturnem okolju doma ali v tujini. Zato smo pripravili akcijski načrt, kako to tudi uresničiti. Izhajali smo iz naših vrednot: enakost in vključenost, sodelovanje, usmerjenost k dijakom ter usmerjenost k delodajalcem. Zastavili smo si dva cilja.

 

Strateški cilj 1:  

Izboljšati kakovost projektov mobilnosti v smislu odzivanja na aktualne potrebe v gospodarstvu, usposabljanja za delo v večkulturnem okolju in dviga konkurenčnosti na domačem in mednarodnem trgu dela.  

 

Strateški cilj 2:  

Izboljšati kakovost in privlačnost izobraževanja in usposabljanja s sistematično, postopno internacionalizacijo formalnega in neformalnega kurikula.  

Načrt

Za uresničitev obeh ciljev smo pripravili Erasmus načrt za prvi 2 leti:  

 

Pri definiranju aktivnosti in ukrepov za to obdobje smo upoštevali predvsem realne možnosti za izvedbo in evalvacijo z naštetimi indikatorji ne glede na to, ali bo projekt potekal že v običajnih okoliščinah ali bodo nanj vplivali rizični oz. omejitveni faktorji. 

 

Prednostna področja so:

– izvajanje internacionalizacije z namenom pilotnega testiranja različnih oblik,

– predavanja tujih ekspertov,  

– izvajanje posameznih nejezikovnih učnih ur v tujem jeziku (CLIL) s poudarkom na jeziku stroke,

– internacionalizacija rezultatov projektov KA121 in KA220 pri ustreznih predmetih/modulih,

– vključevanje vsebin s področja okoljske trajnostnosti,

– vključevanje oblik internacionalizacije v neformalni kurikul.

Povzetek projekotv

V prvem novem projektu smo uspešno izvedli vse načrtovane mobilnosti 30 dijakov (praktično usposabljanje, usposabljanje v aktivnostih na prostem ter sodelovanje na tekmovanjih v spretnostih). Na mobilnost je odšlo tudi 15 odraslih (učiteljev, mentorjev iz podjetij in vzgojitelj). V goste smo povabili tujo strokovnjakinjo s področja turizma. Skupaj je tako odšlo na mobilnost 45 udeležencev, za kar smo prejeli 150.000€.

 

V drugem letu zaradi še vedno negotovih razmer števila udeležencev nismo povečali – na mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja bo skupno odšlo 26 dijakov, 2 pa se bosta udeležila tekmovanja v spretnostih. Tudi 17 učiteljev in mentorjev iz podjetij bo dobilo priložnost, da obogatijo ali pa delijo svoje strokovne kompetence v tujini. Za vse načrtovane aktivnosti smo prejeli 162.000€, izvedli pa jih bomo do konca avgusta 2023.

 

Kontaktna oseba Mednarodne pisarne:

mag. Natali Borinc

natali.borinc@ssgt.si 

DELI NA:

Sodobnost, kvaliteta, znanje

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je ena najmodernejših šol v Sloveniji. Praktični pouk poteka v učilnicah s profesionalno opremo, tako da dijaki že v času pouka spoznajo aparate in postopke, ki jih bodo uporabljali v svojem poklicu. V okviru programa Erasmus+ dijaki pridobivajo izkušnje tudi v tujini.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content