Domov > Šola

Naša šola

Podstrani

Šolski sklad

Po priporočilih Ministrstva za šolstvo in šport ter lastnih pobudah zaposlenih je bil 23. avgusta 1999 na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008, pa je vsaka šola obvezana k temu, da ustanovi šolski sklad.

Namen

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

 

V Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje sredstva šolskega sklada namenjamo:

 

 • nakupom nadstandardne učne tehnologije,
 • sofinanciranju dodatnih programov in dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnih programov in se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • spodbujanju in razvoju raziskovalne dejavnosti dijakov,
 • zagotavljanju sredstev za udeležbo dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnost,
 • izdajanju šolskih publikacij, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa,
 • fotokopiranju dodatnih učnih gradiv ipd.,
 • prehrani dijakov na tekmovanjih,
 • pomoči pri nakupu delovne obleke,
 • prevozom na tekmovanja,
 • najemu video nadzora v garderobah,
 • izvajanju fizičnega varovanja (varnostnik),
 • tiskanju in izdaji šolskega letopisa.

Pridobivanje sredstev

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 

Prispevek dijakov oz. njihovih staršev v letošnjem šolskem letu znaša 20 €, ki ga poravnajo s položnico v mesecu oktobru. Za 3. letnike SPI je znesek polovični: 10 evrov. Razredniki vodijo evidenco plačanih prispevkov.

 

 

Organizacija in pristojnosti

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, in sicer:

 • štiri predstavnike šole, ki jih predlaga svet šole,
 • dva predstavnika staršev, ki ju predlaga svet staršev,
 • predstavnika dijakov, ki ga predlaga skupnost dijakov.

 

 

Člani upravnega odbora izvolijo predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika. 

 

Pristojnosti:

 • v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom,
 • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
 • določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči,
 • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb.

DELI NA:

Z nami v svet 

Dijaki, učitelji in partnerji naše šole že več kot dvajset let pridobivajo delovne izkušnje v tujini. V okviru različnih evropskih projektov je na mobilnost odšlo že več kot 265 dijakov, 110 zaposlenih in 70 partnerjev iz podjetij. Za svoje delo smo prejeli listino kakovosti, akreditacijo Erasmus+ ter znak odličnosti.  

Iščite po spletišču

SSGT

Kosovelova ulica 2
3000 Celje, Slovenija

Kontakt

Skip to content