Letni in mesečni delovni načrt dela za šolsko svetovalno delo

ŠT. ODDELKOV: 24

Poklicno izobraževanje

PROGRAM: GASTRONOMSKE IN HOTELIRSKE STORITVE

POKLIC: GASTRONOM/ka HOTELIR/ka

PROGRAMA: KUHAR, NATAKAR

POKLICA: KUHAR, KUHARICA; NATAKAR, NATAKARICA

Poklicno-tehniško izobraževanje

PROGRAM: GASTRONOMIJA

POKLIC: GASTRONOMSKI/a TEHNIK/ca

Strokovno izobraževanje

PROGRAM: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

POKLIC: GASTRONOMSKO - TURISTIČNI/a TEHNIK/ca

PROGRAM: GOSTINSKI TEHNIK, TURISTIČNI TEHNIK

POKLIC: GOSTINSKI/a TEHNIK/ca, TURISTIČNI/a TEHNIK/ca

V Celju, avgusta 2009 mag. Vida Lončarič, prof. ped.-soc.

2009/2010

Področja dela in naloge

Nosilci in sodelavci

Udeleženci

Metode, tehnike in instrumenti

Obseg naloge

in rok

Gradivo,

Pripomočki,viri, opombe

Uvodna konferenca

Ravnatelj

Strokovni delavci

Seznanitev z organizacijsko in izvedbeno shemo šole

31. 8. 2008

Gradivo ob začetku šolskega leta

Vpisna dejavnost: RP

Sprejem novincev, DP

Prošnje, DP

Za naknadni vpis DP

3. rok DP

ŠSS,

Vodstvo, razredniki prof.

Novinci

Novinci,

Dijaki vseh let.

Seznami za vse: vodstvo,admi.,razredni. knji., del. org, diskete, obravnava, zbiranje informacij.

September

1. 9.

1.-10. 9.

1. - 15. 9.

1. - 5. 9.

Razporedi, seznami, obvestila razrednikom, koordinacija s hišnikom tajnico, računovod., starši

Jesenski rok zaključnih izpitov in mature - poklicna orientacija

DP

ŠSS, vodstvo, komisije

Dijaki in občani

Razgovori - svetovanje

1. - 7. 9.

Koordinacija, razpisi, prijave, odprta mesta

Dopolnjevanje LDN, analiza in evalvacija DNE

ŠSS z vodstvom, razredniki in učitelji

Vsi udeleženci

Primerjalna metoda gradiv

1.- 30. 9.

Prejšnji LDN in poročila, dnevnik in smernice

Sodelovanje pri implementaciji prenove DNE

Z vodstvom in PUZ-i

Izvajalci v PUZ-ih

Načrtovanje, razgovori

Od 1.9. naprej in prej

Literatura o novostih, standardih, taksonomiji, lanska evalvacija

1. študijska skupina za 2008/09

Izvajalci

ŠSS

Predavanje, diskusija

4 ure september

Gradivo študijske skupine

KOLEGIJ Z VODSTVOM ŠOLE

DNE

ŠSS, ravnateljica in njena pomočnica

Dijaki, strokovni delavci, starši

Individualne študije primerov, zapisniki, prošnje, problematika

8. 9. in nato redno vsak ponedeljek

Prošnje, seznami, načrti, evalvacije,...

Delo v projektu EGD za višje letnike DNE

Zavod za šolstvo, CPI

Koordinacijski tim na šoli

SWOT analiza, idejna zasnova, koordinacija

Vse leto

Gradivo za promocijo, literatura o projektnem delu

PUZ-i pri vseh programih in sodelovanje pri vseh novostih uvajanja v3. letnik in ostaleDNE

Zavod za šolstvo,

CPI

Dijaki, starši, učitelji

Priprava gradiv, organi., motiv., stro. pomoč,

Vse leto

Gradivo študijskih, gradivo ZŠŠ, strokovna literatura

Načrtovanje lastnega

izobraževanja DNE, RP

ŠSS + vodstvo

ŠSS

Izbor glede na prio.

Naloge

17. 9.

Katalog izo.: pok. matura in prispevki strok.

Svetovanje glede bivanja, prehrane, štipendije DP

ŠSS

Dijaki + starši

Razgovor, izkušnje, informacije

4. - 10. 9.

Razpisi štipendij, zgibanke domov za dijake

Pedagoške konference oddelčnih učiteljskih zborov za PP

DP

ŠSS, vodstvo, razrednik

Odd. Uč. zbor

dijakinja s posebnimi potrebami, predstavitev primera, dogovori o reševanju

Vse leto

Zakonodaja, odločba, strokovno mnenje, študija primera

Preusmerjanje: poklici, smeri,oddelki, druge šole DP

 

ŠSS,vodstvo, razredniki, svet. Del. na drugih šolah

Dijaki + starši

Reševanje prošenj,

Iskanje stikov z drugimi šolami

2. 9. - 15. 9.

Statistični podatki, prosta mesta po šolah

Statistika, administracija, poročila, baza - ministrstvo DNE

ŠSS

Vodstvo, ministr.

Delo z računalnikom

Ves september

Baza podatkov, seznami

Individualna obravnava neuspešnih DP

ŠSS, razredniki

Dijaki + starši

Razgovori, načrt dela za novo leto

 

1. - 10. 9.

Soglasja, zbiranje podatkov

Ustvarjanje dokumentacije za potrebe svetovalnega dela DNE,

RP

ŠSS

Dijaki

Oblikovanje obrazcev

15.9.- 30. 9.

Lanski obrazci, okrožnice, sugestije, dokumentacija

Izvedba razredne ure v vseh 1. letnikih RPD

ŠSS, razredniki

Dijaki 1. Letnikov

Razgovor, delo v dvojicah in skupinah

September

Oktober

Lansko gradivo, Reasoner

Načrtovanje, organizacija in izvedba roditeljskega sestanka za vse 1. letnike RPD + DP

ŠSS,

Vodstvo, razredniki

Starši

Dogovor z vodstvom, razredniki, predavanja, razgovor, individualno

September

 

Navodila za razrednike, razgovor ob pripravah, dopolnjevanje gradiva

Priprave na projekt Promocija poklicev in izvajanje DNE

Org. odbor

Učenci OŠ , učitelji, starši

Sodelovanje pri org. in izvedbi

Od septembra, vse leto

prenos informacij, ideje, analize, kontakti, sheme organizacije in izvedbe

Evalvacija roditeljskih sestankov

RPD + DNE

 

ŠSS in razredniki

Starši

Razgovor, reševanje primerov

September

Oktober

Beleženje, dopolnjevanje obstoječega gradiva, ...

Regionalni aktiv šolskih svetovalnih delavcev na SŠDNE

Vodja aktiva

Svetovalni delavci

Sodelovanje

Začenši z oktobrom

Reakcija na dnevni red

  1. skupne pogovorne ure

RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

Prvi torek oktobra 7.10.

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

Priprave na projekt Dneva odprtih vrat in obiska ŠSD OŠ in ravnateljev OŠ DNE

Vodstvo šole in org. odbor

Učenci OŠ , starši, rav. OŠ in ŠSS

Sodelovanje pri org. in izvedbi

september,

oktober

prenos informacij, ideje, analize, kontakti, sheme organizacije in izvedbe

Izvedba projekta Dan odprtih vrat in obisk ŠSD OŠ in ravnateljev OŠ DNE

Vodstvo šole in org. odbor

Učenci OŠ , starši, rav. OŠ in ŠSS

Sodelovanje pri org. in izvedbi

22. in 23. 10.

 

prenos informacij, ideje, analize, kontakti, sheme organizacije in izvedbe

Načrtovanje , organizacija, interesnih dejavnosti + začetek izvajanja RPD

Pom. rav.

+ ŠSS

Dijaki: 1.,2., 3.+4. Letnikov

Sodelovanje pri LDN šole

Septembra načrt, začetek oktobra

LDN šole, načrt dejavnosti, analiza dosedanjih izvedb in potreb

Načrtovanje dela po programu razvijanja občutka lastne vrednosti RPD

ŠSS

Dijaki 1. letnikov strok. smeri

Vključitev v LDN šole

Začetek oktobra

Gradivo s seminarja in analiza lanskih začetkov v interesnih dejavnostih

Navezovanje stikov z institucijami, kjer so dijaki, ki potrebujejo pomoč v obravnavi ali pa jih lahko napotimo DP

 

ŠSS

Zdravstveni dom, pedo. Psih. ambulanta, krizni center, policija, reševalci

Pogovori, dogovori, obiski, izmenjava gradiva

Od oktobra naprej

Zloženke, dopisi, telefonske številke, plakati

Udeležba na razrednih urah 4. l in 2. GTT DP

ŠSS

Dijaki

Poklicna oz. študijska orientacija

November

Analiza, razpisi, Kam in kako

Zbiranje podatkov za raziskave npr. o dijakih iz posamezne šole, občine... DNE

ŠSS, razredniki

Dijaki

Zbiranje podatkov

Po 15. 11.

Dopisi, tabele

Izvedba razredne ure za vse 3. letnike strokovne smeri - seznanjanje s Kam in kako RPD+DP

ŠSS, razredniki

Dijaki strokovne smeri

Predstavitev programa in njegove možnosti

November in december

 

 

Izkušnje in dokumentacija

  1. skupne govorilne ure

RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

Prvi torek november

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

Testiranje s Kam in kako in interpretacija

RPD +DP

ŠSS

Dijaki 3. l. strokovne smeri

Navodila, uporaba + interpretacija programa

Oktober november

-test, seminar

  1. skupne govorilne ure

RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

Prvi torek decembra

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

UREDITEV SPLETNE STRANI RPD+DP

ŠSS,

Vsi, ki berejo

 

Obnavljanje

 

November +

December

Informacije, oddelki, novosti

 

Razredna ura za dijake zaključnih 3. letnikov o izobraževalnih možnostih in poklicnih odločitvah DP + RPD

ŠSS, razredniki

3. letnik poklicne smeri

Anketa namer,

Razgovor, informacije

December, januar

Anketa, ki sem jo izdelala, razpisi za PTI, predmetniki, Razpisi za študije, sorodne šole in druge možnosti

Spodbujanje in spremljanje dijakov z učnimi težavami: analiza in korekcija DP

ŠSS, razredniki

Dijaki in starši - 10% pop.

Identifikacija težav in načrt reševanja - vzpostavljanje svetovalnega odnosa

December in januar

Soglasja, obrazci, brošure, literatura

Sodelovanje na ocenjevalnih konferencah

DNE+RPD

ŠSS, razredniki

Dijaki, prof.

Zbiranje informacij, sklepi in dogovori

Januar

Tabele, načrt obravnave

Pomoč družinam pri izboljšanju učnega uspeha DP

ŠSS, razredniki

Dijaki + starši

Individualni razgovori + spremljanje

Januar

Načrt izboljšanja in spremljanje učnega uspeha

Seminar za vpis na VIS in fakultete RPD

Vpisno-razpisna služba

ŠSS SŠ

Predavanje, razgovor

Januar

Novosti, zgibanke, analiza vpisa

Osnutek razpisa za naslednje leto in računalniška oprema DNE

Vodstvo

Svet šole

Dogovori

December

Analiza potreb, stanje populacije, namere

Seminar za vpis na SŠ RPD

Ministrstvo in Zavod

ŠSS na SŠ

Predavanje, razgovor

December

Analiza vpisa in novosti

4. skupne govorilne ure RPD DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

6. 1.

Zbiranje informacij, dogovori

Roditeljski sestanki za 4. letnike

Poklicna orientacija RPD

ŠSS, razredniki

Starši in 4. letnik

Predavanje, razgovor

Januar

Vse gradivo o vpisu

Roditeljski sestanki za 3. letnike poklicne smeri (vpis 3+2) RPD

ŠSS, razredniki

Starši in dijaki 3. Letnikov

Predavanje, razgovor

Januar

Razpisi za vpis v PTI, predmetnik, dosedanje ugotovitve, razpisi,...

Priprava gradiva za informativni dan RPD

ŠSS,

Vodstvo, vodje aktivov

osnovnošolci, ŠSS na OŠ + Zavod za zap.

Analiza gradiva in dopolnjevanje z novostmi

Januar

Uporaba novih ugotovitev, lanske raziskovalne naloge!

5.skupne govorilne ure

RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

2. 2.

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

Priprava in organizacija informativnega dne

DNE+ RPD

ŠSS,

Vodstvo, vodje aktivov

Devetošolci

Predstavitev načrta, pojasnila, dopolnjevanje, dogovor

Konec januarja in začetek februarja

Gradivo, ki ga bodo uporabljali, prosojnice, slike, finančni načrt, izdelki, mrežni plan

Analiza Razpisa za vpis v SŠ

NED

ŠSS z vodstvom

Devetošolci

Analiziranje in dogovarjanje glede načrtovanja in izvedbe

Začetek februarja

Razpis za vpis v SŠ

Analiza Razpisa za vpis na višje šole, visoke šole in fakultete

ŠSS

Dijaki 4. let.

Analiziranje in dogovarjanje

Začetek februarja

Razpis za vpis v višje šole, visoke in fakultete

Priprava dijakov na pomoč pri izvedbi informativnega dne RPD

ŠSS + mentorica tur. krož.

Dijaki turis

Tičnega krožka

Igra vlog, anketa, gradivo

Konec januarja in začetek

Lansko gradivo, anketa, literatura, zgodovina šole

Izvedba informativnega dne RPD

ŠSS,

Vodstvo, vodje aktivov

Osmošolci in njihovi starši

Skupni del v telovadnici, po posameznih smereh, ogled šole

Začetek februarja

12. in 13. 2. 2010

Mape, razpisi, AV sredstva, izdelki, ozvočenje, računalniška oprema, glasba...

Analiza informativnega dne in poročila DEN

ŠSS

Udeleženci infor.dne

Analiza obiska in kakovostna analiza za medije in vodstvo

20. 2.

Primerjalno gradivo lanskega in preteklih let

Interpretacija razpisov za vpis v VIŠ, VIS in na fakultete 4. Letnik DP

ŠSS

Dijaki 4. L.

Uvod, pregled razpisov, komentar, razgovor

1. - 2. 2.

Razpisi, analize, zloženke z info.

Individualno svetovanje dijakom 4. Letnikov in njihovim staršem

DP

ŠSS

Dijaki 4. L. + starši

pregled razpisov, komentar, razgovor

Začetek marca

Razpisi, analize, zloženke z info.

Izpolnjevanje, zbiranje, kontroliranje in pošiljanje prijavnic za vpis na VIŠ, VIS in fakultete DP

ŠSS + administ.

Vpisno-razpisna služba in dijaki 4. L

Navodila, izpolnjevanje, vodenje, kontrola

Prva pol. marca

Prijavnice, razpisi, analize, zloženke z informativnih dni

Zbiranje in vnašanje prijavnic za vpis na našo SŠ

DEN

ŠSS

Osmošolci, OŠ

Pregledovanje, vnašanje

Druga pol. marca

Računalnik, prijavnice, baza, izpisi

  1. skupne govorilne ure

RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

2. 3.

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

Podajanje informacij ob zaključku prijavljanja na SŠ in baza podatkov DEN + DP

ŠSS

Ministr., vodstvo, mediji, zavod

Napovedovanje,

Razgovor, sinteza

Konec marca

Telefon, elektronska pošta

Podajanje informacij ob zaključku prijavljanja na SŠ učencem, staršem in SD na OŠ DP

ŠSS

Učenci, starši, ŠSS na OŠ

Napovedovanje,

Razgovor, sinteza

Konec marca

Telefon, elektronska pošta

Podajanje informacij in prenašanje prijav DP

ŠSS

Osmošolci, starši

Razgovor, administrativno delo

Konec marca

Prijavnice, stanje prijav

Svet šole - vpis

DP + RPN

Vodstvo in ŠSS

Člani Sveta

Predstavitev in razgovor

Marec

Stanje prijav, analiza preteklih let, potrebe prakse, populacijska gibanja

7.skupne govorilne ure

RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

6. 4.

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

Oblikovanje dopisov DEN

ŠSS

Učenci

Zbiranje podatkov

Zač. april

Vabila, lansko gradivo

Obveščanje dijakov 4. Letnikov o

Stanju prijav na VIS in fak. DP

ŠSS

Dijaki 4. l

Seznanitev na razredni uri

April

Stanje prijav

Seznanjanje dijakov 4. letnikov z omejitvami vpisa na fakultete DP

ŠSS

Dijaki 4. l

Seznanitev, razgovori, tudi indi.

Sredi aprila

Stanje, omejitve in oglasna deska

Seznanjanje kandidatov za vpis o omejitvah in vpisnem postopku

DP

ŠSS

Osmošolci

Priprava dopisov

Okoli 25. 4.

Dopisi, kuverte, znamke, naslovi, štempiljke + lanski

8. skupne govorilne ure RPD + DP

Vsi prof.

Starši

Individualni razgovori

4. 5.

Zbiranje informacij, dogovori za ravnanje

Poklicno preusmerjanje neuspešnih dijakov ali tistih, ki so menjali poklicne želje DP

ŠSS + razredniki

Dijaki in starši

Individualni razgovori

Sredi maja

Programi, predmetniki drugih šol, stanje vpisa, Kam in kako

Analiza učnega uspeha

RPD + DEN

ŠSS

Redovalnice

Primerjave, prognoze

Druga polovica maja

Redovalnice, moji obrazci vodenja in spremljanja uspeh

Posredovanje predvidenega števila ponavljavcev na MŠŠ DEN

ŠSS

Ministrstvo, dijaki

Prognoziranje na podlagi analize

Začetek junija

Analiza učnega uspeha

Prinašanje vpisnih dokumentov

RPD

ŠSS

Osmošolci in starši

Individualni razgovori

15. - 20. 6.

Prijavnice, spričevala, zdravniška, IRMK, računalniška baza, potrdila

3. ocenjevalna konferenca DEN

Vodstvo

Dijaki, prof.

Poročanje, dogovarjanje

20. 6.

Poročila, sklepi

Zbiranje prijavnic za vpis v višje letnike DEN

ŠSS

Razredniki + dijaki

Analiza + spremljanje

10. - 25. 6.

Prijavnice, redovalnice, seznami

Oblikovanje oddelkov DEN

ŠSS

Dijaki

Primerjava, analiza in spremljanje

25. 6. - 15. 7.

Prijavnice, redovalnice, seznami

Reševanje osebnostnih kriz ob zaključku šolskega leta DP

ŠSS

Dijaki + starši

Individualni razgovori

Ves junij

Pretekla obravnava

Preusmerjanje sprejetih po drugem roku DEN

ŠSS

Osmošolci in starši

Individualni razgovori

Po 20. 6.

Prijavnice, spričevala, zdravniška potrdila, kuverte , računalniška baza, potrdila o vpisu, obvestila, seznami, statistika

zaključna konferenca DEN

Vodstvo

Dijaki, prof.

Poročanje, dogovarjanje

Začetek julija

Poročila, sklepi

Vpisni postopek za PTI DEN

ŠSS + admini. + računalni.

Dijaki + razredniki

Zbiranje, analiza, omejitev

Julij

Prijavnice, spričevala, zdravniška, IRMK, računalniška baza, potrdila

Svetovanje četrtošolcem po opravljeni poklicni maturi in zaključnih izpitih DP

ŠSS

Dijaki

Individualni razgovori

Julij

Razpisi, novosti, omejitve in možnosti, internet

Načrt in izdelava osnutka LDN

DEN

ŠSS + vodstvo

Vsi

Primerjave

Avgust

Osnutek LDN šole, analize

Oblikovanje oddelkov

DEN

ŠSS + vodstvo

Vodstvo + dijaki

Primerjalna

20. -31. 8.

Seznami, prijavnice, tabele

konferenca po popravnih in zaključnih izpitih DEN

Vodstvo

Dijaki, prof.

Poročanje, dogovarjanje

Okoli 25. avgusta

Poročila, sklepi

uvodna konferenca DEN

Vodstvo

Dijaki, prof.

Poročanje, dogovarjanje

Okoli 29. 8.

Poročila, sklepi

Reševanje osebnostnih kriz

ŠSS

Dijaki in starši

Individualni razgovori

25. 8. - 10. 9.

Dosedanja obravnava in aktualno

Aktivi SI 25/2

Vodja

Vse ŠSS

Dogovori, novosti, reševanje primerov, ...

Vsak mesec 2 uri

Vabila, gradiva, Šolski center

Študij literature SI 25/3

ŠSS

Za vse

Primerjanje, spremljanje

Dve uri tedensko

Priročna, šolska in javne knjižnice ter knjigarne

Razširjen kolegij

Vodstvo

ŠSS, vodje aktivov

Poročanje, dogovori, spremljanje

Enkrat mesečno

Poročila, dogovori, načrt in izvedba dela

Tematski roditeljski sestanki - dog. Z razredniki DP

ŠSS + razredniki

 

Starši

Predavanja, razgovora , delo v skupinah

4 letno

Teme po dogovoru

Svet staršev - ena tema

ŠSS + vodstvo

 

Starši

Predavanja, razgovora , delo v skupinah

1 do 2 X letno

Teme za katere se dogovorimo

Pogovorne ure za starše in dijake

Spremljanje in analiza učnega uspeha DEN

ŠSS

ŠSS + vodstvo

 

Dijaki, starši

Dijaki, razredniki in prof.

Reševanje problem.

Razgovor, analiza stanja v redovalnici

Vsak dan

Vsak torek in sredo popoldne

Gradiva, literatura

Redovalnice

Spremljanje in analiza učnega uspeha DEN

ŠSS

 

Starši

Razgovor, analiza stanja v redovalnici

Vsak torek in sredo popoldne

Telefon

Sodelovanje na strokovnih aktivih učiteljev DEN + DP

Vodja aktiva

Učitelji + ŠSS

Poslušanja, dopolnjevanja, spremljanja

Pri vsakem vsaj enkrat letno

Priprava na dogovorjeno temo

Svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka in vodenja oddelčne skupnosti DP SI 24/5

ŠSS + vodstvo

Prof. + razredniki

Poslušanja, analize, razgovora, sklepanja, spremljanja

Ves teden po dogovoru

Izkušnje, literatura, revije, računalniški program - sociogram

Pogovorne ure za starše

DP 24/2

ŠSS

Starši

Poslušanja, analize, primerjave, sveto.

Ves teden po dogovoru

Obrazci za obravnavo, zgibanke, literatura, razpisi, računalnik, redovalnice,....

Priprave na svetovalno delo

 

DEN str. 25

ŠSS

ŠSS

Iskanja literature, sodelavcev, pisno

Dnevno

Dnevnik, arhiv, računalnik, knjigarne in knjižnice

Dokumentiranje svetovalnega dela DEN str. 25

ŠSS

ŠSS

Vodenje dnevnika, zapisniki

Dnevno

Dnevnik, računalnik

 

Letni delovni načrt je narejen na podlagi Programskih smernic za šolsko svetovalno službo v gimnazijah, srednjih poklicnih in strokovnih šolah, ki so bile sprejete na Strokovnem svetu za splošno izobraževanje 13. 5. 1999. Ker delam sama za 24 oddelkov je LDN sestavljen po prioritetnem sistemu.