Skupnost dijakov

 

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost, ter spremlja in rešuje dijaško in širšo šolsko problematiko.

Skupnost dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje deluje v skladu s Statutom.

 

Predsednica Skupnosti dijakov je Maruša Volavšek (2. c), podpredsednica Anika Kropf (2. b).

Predstavnici dijakov v Svetu šole sta Leja Novak (2. a) in Ema Valte (2. b).

Predstavnica v komisiji za šolski sklad je Julija Granda (2. b).

Predstavnica v komisiji za kakovost je Nina Goričnik (4. c).

Predstavnica v komisiji za prehrano je Eva H. Godler (4. a).

Predstavnici v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) sta Maruša Voalvšek (2. c) in Anika Kropf (2. b).

Mentorica Skupnosti dijakov: Urška Močnik, prof.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019

V tekočem šolskem letu načrtujemo:

-       izvolitev predsednika/predsednice,

-       izvolitev predstavnikov v organe šole (Svet šole, Šolski sklad, Komisija za kakovost, Komisija za prehrano),

-       informiranje dijakov o njihovih dolžnostih in pravicah,

-       širjenje kulture dobrih odnosov,

-       predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih Mednarodne pisarne,

-       predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih lokalnih mladinskih centrov in sorodnih organizacij,

-       organizacijo izdaje dijaških izkaznic (v sodelovanju s knjižničarko Melito Požežnik),

-       organizacijo plesnih vaj in zaključnega plesa (v sodelovanju s Sabino Snedic),

-       sodelovanje v delu DOS (Dijaška organizacija Slovenije),

-       redne sestanke na katerih se rešuje tekoča problematika (prevozi, prehrana, dogodki na šoli ipd.); sestanke bo vodil-a predsednik, vloga mentorice bo, kot že nekaj let, izključno svetovalna.