Skupnost dijakov

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost ter spremlja in rešuje dijaško in širšo šolsko problematiko.

Skupnost dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje deluje v skladu s Statutom.

Predsednik Skupnosti dijakov je Alen Škotnik (4. a), podpredsednica Eva Bratina (4. c).

Predstavnika dijakov v Svetu šole sta Natalija Stakne (4. b) in Alen Škotnik (4. a).

Predstavnika v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) sta Alen Škotnik (4. a) in Filip Burnik (1. a).

Mentorica Skupnosti dijakov: Urška Močnik, prof.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15

V tekočem šolskem letu načrtujemo:

- izvolitev predsednika/predsednice,

- izvolitev predstavnikov v organe šole (Svet šole, Šolski sklad, Komisija za kakovost),

- informiranje dijakov o njihovih dolžnostih in pravicah, aktualnih razpisih, natečajih,

- širjenje kulture dobrih odnosov,

- organizacijo izdaje dijaških izkaznic (v sodelovanju s knjižničarko Melito Požežnik),

- predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih lokalnih mladinskih centrov in sorodnih organizacij,

- predstavitev ponudbe avtošol za opravljanje vozniškega izpita,

- predstavitev ponudb maturantskih izletov (šola izletov ne organizira in ne zagotavlja spremstva za dijake, omogoči pa agencijam, da na pobudo dijakov predstavijo svojo ponudbo v šolskih prostorih),

- organizacijo plesnih vaj in zaključnega plesa (v sodelovanju s Sabino Snedic),

- sodelovanje v delu DOS (Dijaška organizacija Slovenije),

- redne sestanke na katerih se rešuje tekoča problematika (prevozi, prehrana, dogodki na šoli ipd.); sestanke bo vodil-a predsednik/predsednica, vloga mentorice bo, kot že nekaj let, izključno svetovalna.

 

Zapisniki sestankov