Skupnost dijakov

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost, ter spremlja in rešuje dijaško in širšo šolsko problematiko.

Skupnost dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje deluje v skladu s Statutom.

Predsednica Skupnosti dijakov je Tina Šmit (4. b), podpredsednica in tajnica pa Patricija Pečnik (4. c).

Predstavnika dijakov v Svetu šole sta Natalija Stakne (2. b) in Tilen Prislan (2. e).

Predstavnika v Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) sta Gašper Kene (4. c) in Ante Matković (2. c).

 

Mentor Skupnosti dijakov:

Aleš Brod, prof.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13

V tekočem šolskem letu načrtujemo:

  • izvolitev predsednika/predsednice,
  • izvolitev predstavnikov v organe šole,
  • redne sestanke na katerih se rešuje tekoča problematika (prevozi, prehrana, ipd.); sestanke bo vodil-a predsednik/predsednica, vloga mentorja bo, kot že nekaj let, izključno svetovalna,
  • organizacijo izdaje dijaških izkaznic (v sodelovanju s knjižničarko Melito Požežnik),
  • predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih lokalnih mladinskih centrov in sorodnih organizacij,
  • predstavitev ponudbe avtošol za opravljanje vozniškega izpita,
  • predstavitev ponudb maturantskih izletov (šola izletov ne organizira in ne zagotavlja spremstva za dijake, omogoči pa agencijam, da na pobudo dijakov predstavijo svojo ponudbo v šolskih prostorih),
  • organizacijo plesnih vaj in zaključnega plesa (v sodelovanju s Sabino Snedic),
  • informiranje dijakov o njihovih pravicah in dolžnostih,
  • sodelovanje v delu DOS (Dijaška organizacija Slovenije).

Zapisniki sestankov