Skupnost dijakov

Dijaki šole so organizirani v Skupnosti dijakov, ki preko svojih predstavnikov, razrednih predsednikov in drugih aktivnih dijakov beleži šolski utrip, skrbi za dobro počutje dijakov, za njihovo informiranost in vključenost, ter spremlja in rešuje dijaško in širšo šolsko problematiko.

Skupnost dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje deluje v skladu s Statutom.

Predsednik Skupnosti dijakov je Žiga Veršec (4. b), podpredsednica in tajnica pa Tina Šmit (2. b).

 

Žiga Veršec (4. b) je tudi predstavnik dijakov šole v Dijaški organizaciji Slovenije, dijak 4. č Aleš Kurnik pa je postal predsednik Dijaške organizacije Slovenije (DOS).

Mentor Skupnosti dijakov:

Aleš Brod, prof.

Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/11

V tekočem šolskem letu načrtujemo:

  • izvolitev predsednika/predsednice,
  • izvolitev predstavnikov v organe šole,
  • redne sestanke na katerih se rešuje tekoča problematika (prevozi, prehrana, ipd.); sestanke bo vodil-a predsednik/predsednica, vloga mentorja bo, kot že nekaj let, izključno svetovalna,
  • organizacijo izdaje dijaških izkaznic (v sodelovanju s knjižničarko Melito Požežnik),
  • predstavitev in sprotno informiranje o delovanju in projektih lokalnih mladinskih centrov in sorodnih organizacij,
  • predstavitev ponudbe avtošol za opravljanje vozniškega izpita,
  • organizacijo plesnih vaj in zaključnega plesa (v sodelovanju s Sabino Snedic),
  • informiranje dijakov o njihovih pravicah in dolžnostih,
  • sodelovanje v delu DOS (Dijaška organizacija Slovenije).