Šolski sklad

Ustanovitev šolskega sklada

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh priporočilih in lastnih pobudah zaposlenih je bil 23. avgusta 1999 na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008, pa je vsaka šola obvezana k temu, da ustanovi šolski sklad.

Namen

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

V Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje sredstva šolskega sklada namenjamo:

 • nakupom nadstandardne učne tehnologije,
 • sofinanciranju dodatnih programov in dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnih programov in se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • spodbujanju in razvoju raziskovalne dejavnosti dijakov,
 • pomoči socialno šibkim dijakom,
 • izdajanju šolskih publikacij, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa,
 • fotokopiranju dodatnih učnih gradiv ipd.,
 • prehrani dijakov na tekmovanjih,
 • pomoči pri nakupu delovne obleke,
 • prevozom na tekmovanja,
 • najemu video nadzora v garderobah,
 • izvajanju fizičnega varovanja (varnostnik),
 • tiskanju in izdaji šolskega letopisa.

 

Pridobivanje sredstev

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Prispevek dijakov oz. njihovih staršev v letošnjem šolskem letu znaša 20 €, ki ga poravnajo s položnico v mesecu oktobru. Razredniki vodijo evidenco plačanih prispevkov.

Organizacija in pristojnosti

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, in sicer:

 • štiri predstavnike šole, ki jih predlaga svet šole,
 • dva predstavnika staršev, ki ju predlaga svet staršev,
 • predstavnika dijakov, ki ga predlaga skupnost dijakov.

Člani upravnega odbora izvolijo predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika.

Pristojnosti:

 • v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom,
 • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
 • določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči,
 • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb.

 

 

PREDVIDENI PRISPEVKI IZ ŠOLSKEGA SKLADA

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Zap.št.

Postavka

Znesek v evrih

1.

Fizično varovanje

8

2.

Fotokopiranje dodatnih učnih gradiv

3

3.

Tiskanje in izdajanje šolskega letopisa

4

4.

Nakup nadstandardne učne tehnologije, sofinanciranje dodatnih programov in dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnih programov in se ne financirajo iz javnih sredstev, spodbujanje in razvoj raziskovalne dejavnosti dijakov, pomoč socialno šibkim dijakom, izdajanje šolskih publikacij, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa, prehrani dijakov na tekmovanjih, pomoč pri nakupu delovne obleke, prevoz dijakov na tekmovanja, najem video nadzora v garderobah

 

 

 

 

 

 

 

5

SKUPNI ZNESEK:

20*

*Za 3. letnike SPI je znesek polovični: 10 evrov.