Zakonodaja

Spremembe za šolsko leto 2014/15

S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 2014/15 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2014 ali ker otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali, svetujemo, da starši avgusta 2014 vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oz. državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/15, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih, ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oz. v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. 2014 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

Subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Odstotek neto povprečne plače

Odstotek subvencije (MIZŠ)

Znesek subvencije

za dijaka

Znesek doplačila dijaka (plača starš)

do 42 %

100 %

2,42 €

0,00 €

nad 42  do 53 %

70 %

1,69 €

0,73 €

nad 53 do 64 %

40 %

0,97 €

1,45 €

Do polne subvencije oz. brezplačne malice so upravičeni:

 • dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
 • dijaki, ki so prosilci za azil
 • dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oz. v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Spremembe pri šolski prehrani od 1. 2. 2013

Državni zbor RS je 28. decembra sprejel nov Zakon o šolski prehrani (Ur. l. 3/13), ki razširja pravico do določenega dela subvencije za prehrano učencem in dijakom in se bo pričel uporabljati 1. 2. 2013.

Centri za socialno delo bodo izdali odločbo o subvenciji malice po uradni dolžnosti tistim dijakom, ki z dnem začetka uporabe novega zakona (1. 2. 2013) nimajo priznane pravice do dodatne subvencije malice in imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali veljavno odločbo o državni štipendiji. To pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno.

Zakon omogoča za leti 2013 in 2014 subvencionirano malico dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku oz. državni štipendiji, znaša:

-          do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada 100% subvencija za malico in ni doplačila

-          nad 42  do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), pripada subvencija malice v višini 70% cene malice in imajo 0,726 € doplačila

-          nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), pripada subvencija malice v višini 40% cene malice in imajo 1,452 € doplačila

Tisti, ki v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji in želijo uveljavljati pravico do subvencije malice po novi zakonodajo (od 1. 2. 2013), morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice, pri čemer se izpolnjevanje pogojev ugotavlja na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.

Splošne informacije

Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje organizira šolsko malico v skladu z Zakonom o šolski prehrani in Pravili šolske prehrane SŠGT Celje.

Od januarja 2012 je spremenjen sistem uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za malico dijakov. Dijaki oddajo vlogo za subvencionirano malico na pristojnem centru za socialno delo (CSD) in ne več v šoli. Več v okrožnici MŠŠ.

Spremenjen je tudi postopek za uveljavljanje subvencioniranega prevoza za dijake. Do subvencije so upravičeni dijaki, ki se izobražujejo v oddaljenosti najmanj 5 kilometrov od kraja stalnega bivališča. Tudi to dijaki urejajo na CSD in ne v šoli.

Spremembe subvencij malice so predstavljene na strani 8, subvencije prevozov pa na strani 9 knjižice uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Zakonodaja za šolsko leto 2010/11

Nekaj pomembnih izvlečkov iz Zakona o šolski prehrani:

 • v srednji šoli država subvencionira le malico;
 • na malico se je potrebno prijaviti z obrazcem Prijava na šolsko prehrano (povezava na prilogo: Prijava na šolsko prehrano).

Pravilno izpolnjeno prijavo je potrebno oddati v tajništvo šole do 9. ure zjutraj. Prijava velja naslednji delovni dan.

Država dijaku, ki je prijavljen na malico, subvencionira 2/3 cene malice (t. j. splošna subvencija- 1,60 EUR). Preostalo, torej 1/3 cene malice plačajo starši. Starši lahko zaprosijo še za dodatno subvencijo, ki znaša 1/3 cene malice (0,82 EUR) ali1/6 cene malice (0,41 EUR). Dodatna subvencija je odvisna od ugotovljene višine dohodka na družinskega člana, ki je zapisana v otroškem dodatku.

Cena ene malice je 2,42 EUR.

Odstotek povprečne plače Višina splošne subvencije Višina dodatne subvencije
Delež cene malice Znesek v EUR Delež cene malice Znesek v EUR
Vsi prosilci 2/3 1,60
Do 30% 1/3 0,82
Nad 30% do 55% 1/6 0,41

V zakonu so določene tudi dolžnosti staršev oz. dijakov, ki nastopijo z dodeljeno pravico:

 • dolžnost staršev je, da pravočasno plačajo razliko do polne cene malice;
 • dolžnost staršev ali dijakov je, da se pravočasno odjavijo od malice. V primeru, da malica ni bila pravočasno odjavljena, morajo starši plačati polno ceno malice, torej 2,42 EUR;
 • dolžnost staršev je, da v tridesetih  dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.