Pohvala in nagrade

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je za dijake obvezno. Uspešno opravljen PUD je pogoj za napredovanje v višji letnik oz. pogoja za uspešno zaključeno izobraževanje. Dijaku, ki je uspešno opravil praktično usposabljanje mentor v podjetju to ustrezno označi v dokumentaciji-dnevniku dela, na podlagi tega pa mentor PUD v šoli to vpiše v redovalnico.

Dijaku, ki je praktično usposabljanje opravil z odliko, lahko mentor v podjetju podeli pohvalo za odlično opravljeno praktično usposabljanje, ki je referenca za opravljanje PUD v višjih letnikih oz. referenca za zaposlitev.

PUD se izvaja se v skladu z veljavno zakonodajo, predmetniki in letnim delovnim načrtom šole.

Priporočeno višino nagrad v času praktičnega usposabljanja z delom določa panožna kolektivna pogodba.