Obrazci

Dijak/kandidat (v nadaljevanju dijak) lahko opravi praktično usposabljanje v podjetju, ki ima status strokovnega sodelavca Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Dijak izbere podjetje po posvetu z organizatorjem praktičnega usposabljanja v šoli, na podjetje naslovi prošnjo za opravljanje usposabljanja, v kateri se predstavi delodajalcu, nato pa prosi delodajalca, da mu izpolni napotnico.

Na podlagi izpolnjene napotnice organizator PUD v šoli pripravi dokumentacijo - dnevnik dela. Dnevnik dijak prvi dan opravljanja praktičnega usposabljanja odda mentorju v podjetju. Po končanem usposabljanju dijak odda organizatorju izpolnjen in ožigosan dnevnik dela.

 

Navodila za izpolnjevanje dnevnika dela

Naslovno stran izpolnita dijak in organizator PUD.

Osebne podatke izpolni dijak. Vpiše ime in priimek, naslov stalnega bivališča, ter uradni naziv izobraževalnega programa in izobrazbe.

Podatke o podjetju vpiše organizator PUD v šoli na podlagi izpolnjene napotnice.

 

Drugo stran izpolni mentor praktičnega usposabljanja v podjetju.

I. V evidenco opravljanja PUD vpiše kdaj (datum) je potekalo uvajanje v delo. Vpiše podatke o izvajanju praktičnega usposabljanja: datum začetka, datum konca, število opravljenih ur in tednov. V primeru, da je dijak opravil usposabljanje v celoti in v predvidenem roku se ti podatki ujemajo s podatki v rubriki napotnica na naslovni strani. Če je dijak usposabljanje končal izven predvidenega roka in/ali če je usposabljanje opravil le delno mora biti to razvidno iz podatkov v rubriki evidenca opravljanja PUD.

II. Oceno uspešnosti vpiše mentor v podjetju. Pri vsakem kriteriju (aktivnost pri delu, odnos do dela …) obkroži ustrezno oceno (1 je najnižja, 5 pa najvišja ocena). Vpiše skupno število doseženih točk in s križcem v praznem polju označi ali dijak praktično usposabljanje opravil (minimalno skupno število točk je 21) ali ga ni opravil (če je seštevek točk 20 ali manj).

Pod oceno uspešnosti mentor obkroži DA, če je dijak za opravljeno usposabljanje dobil priznanje oz. NE, če pohvale ni dobil. Pohvalo dobijo le najuspešnejši dijaki.

Mentor zapiše kratko mnenje o dijakovem usposabljanju. To mnenje je zelo pomembno za organizatorja PUD v šoli, zato prosimo mentorje v podjetju, da napišejo ugotovitve.

Pod mnenjem sta obvezna žig podjetja in podpis mentorja.

Tretjo in četrto stran ter vložni list (poročilo dijaka o opravljanju PUD) izpolni dijak

1. Rubrika predstavitev podjetja je namenjena opisu vizije in poslanstva, ter podatkov o podjetju (dejavnosti, zaposleni …).

2. Pod dela in naloge dijak našteje različna dela in naloge, ki jih je opravljal v času usposabljanja.

3. V rubriki pridobljena znanja napiše česa se je naučil v času usposabljanja. Našteje in kratke opiše usvojena znanja in veščine.

4. Slikovni prikaz je namenjen slikovnemu materialu: npr. skici delovnega procesa, skici/sliki delovnega okolja, fotografiji podjetja, izrezu iz informativnega kataloga …).

V primeru, da dijak dnevniku priloži brošure, kataloge, jedilnike, recepte, ipd. to vpiše pod rubriko priloge.

Dijak napiše kraj in datum izpolnjevanja dnevnika dela in se obvezno podpiše.

5. Dijak, ki opravlja daljšo usposabljanje (6 ali več tednov) izpolni dodatne liste poročilo dijaka/kandidata o opravljanju PUD. Dijak, ki je na usposabljanju 6 tednov izpolni najmanj 3, dijak, ki je na usposabljanju 17 tednov pa najmanj 5 poročil. V njih predstavi delovni vsakdan, pa tudi posebne dogodke, npr. prireditve, pogostitve, ipd.