Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Vzgojno-izobraževalni proces je sistematično organizirana dejavnost v kateri dijaki oz. kandidati (v nadaljevanju dijaki) usvajajo znanja, ter razvijajo spretnosti, veščine in pridobivajo delovne navade.

Izobraževanje (in vzgoja) poteka v okviru splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih predmetov (oz. modulov), predmetov (oz. modulov) praktičnega pouka, v okviru interesnih dejavnosti in seveda praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, kjer dijaki praktično uporabijo v šoli pridobljena znanja, spretnosti, veščine in delovne navade, ter jih nadgradijo.

Praktično usposabljanje pri delodajalcu je za dijake obvezno. Uspešno opravljeno usposabljanje je pogoj za napredovanje v višji letnik oz. za zaključek izobraževanja.

Dijak lahko opravlja praktično usposabljanje v podjetju, ki ima status strokovnega sodelavca Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Dijak, podjetje in šola skupaj pripravijo in izpolnijo potrebno dokumentacijo - dnevnik dela.

Dijak po opravljenem praktičnem usposabljanju odda mentorju v šoli izpolnjen in urejen dnevnik dela v katerem je mentor v podjetju podal oceno in zapisal mnenje. V dnevniku mora biti obvezno podpis mentorja in žig podjetja.

Organizatorica praktičnega usposabljanja:

Lidija Kokol, opt.