Knjižnični red

Članstvo

Ob prihodu na našo šolo se lahko dijaki vpišejo v šolsko knjižnico. Članstvo ni obvezno. Vpisnina znaša 2 €. Uporabnikom šolske knjižnice je gradivo dostopno brezplačno.

Izposoja

  • KNJIGE 14 dni
  • Izposojo vsake knjige je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Podaljševanje ni možno za domače branje.
  • REVIJE 1 teden
  • MEDIOTEČNO GRADIVO (CD-ROM-i, CD-plošče, avdio in videokasete) si je možno izposoditi na dom (1 teden).
  • REFERENČNO GRADIVO (leksikoni, slovarji, priročniki…) je možno uporabljati samo v prostorih šolske knjižnice.
  • Možne so tudi rezervacije gradiva.

Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka.
Dijaki, ki potrebujejo gradivo za poklicno maturo ali popravne izpite , si gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarko.
Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

Medknjižnična izposoja

Možna je z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji in preko NUK-a v tujini. Uporabnik plača polovico stroškov, če jih knjižnica, ki gradivo posoja, zaračunava.