Dejavnosti knjižnice

Dejavnosti šolske knjižnice s

  • nabava, obdelava in izposoja gradiva

  • medknjižnična izposoja

  • knjižnično informacijska znanja

  • razstave

Nabava, obdelava in izposoja gradiva

Nabava knjig poteka v sodelovanju s profesorji in ravnateljem šole. Nabavlja se predvsem strokovna literatura, leposlovje, periodika ter neknjižno gradivo (videokasete, dvd-ji, cd-ji…). Vse knjižnično gradivo je potrebno pred izposojo strokovno obdelati. Vsako knjižnično enoto je potrebno računalniško inventarizirati, klasificirati in jo opremiti z nalepko, kodo, žigom in zaščitno folijo.

Gradivo, ki je poškodovano, uničeno ali izgubljeno, se ob koncu koledarskega leta odpiše ali izloči. Člani šolske knjižnice si lahko izposojajo vso gradivo razen gradiva, ki je v priročni knjižnici.

Medknjižnična izposoja

Članom šolske knjižnice je omogočena medknjižnična izposoja gradiva iz drugih knjižnic v Sloveniji in tujini. V primeru, da knjižnica, ki gradivo posoja, zaračunava svojo storitev, mora naš član plačati polovico stroškov izposoje.

Knjižnično informacijska znanja

V okviru letnega delovnega načrta (interesne dejavnosti) se v 1. letnikih izvajajo knjižnično informacijska znanja.V programih gastronomsko turistični tehnik in gastronomski tehnik se izvedejo 3 ure, v programu gastronom hotelir pa 2 uri.   

V okviru teh ur se dijaki seznanijo:

  • s knjižničnim redom,
  • z vrstami gradiva v šolski knjižnici,
  • z načinom postavitve gradiva (sistem UDK),
  • z načini iskanja gradiva (Winknj, COBISS).

Dijaki 1. GTT si ogledajo Osrednjo knjižnico Celje.