PTI Gastronomija

poklicno - tehniško izobraževanje 3+2

Splošne značilnosti

Program traja dve leti. Dijaki svoje pridobljeno znanje poglobite in razširite na področje gastronomije. Z uspešno opravljenimi obveznostmi zberete 120 kreditnih točk.

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Včasih se dogodi, da kdo šolanja ne dokonča. Vsi, ki so bili uspešni pri ustreznih modulih, lahko po pogojih, ki veljajo za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, pridobijo kvalifikacijo vodja cateringa.

Poklic in izobrazba

Dijaki, ki uspešno končate program, pridobite naziv gastronomski tehnik. Zaposlite se lahko v gostinstvu in turizmu.

Zaključek in nadaljevanje šolanja

Po uspešno zaključenem drugem letniku sledi poklicna matura iz slovenščine, gastronomije in turizma s podjetništvom, tujega jezika ali matematike ter izdelka oz. storitve z zagovorom. Kdor se ne zaposli, lahko šolanje nadaljuje na višješolskem in prvostopenjskem visokošolskem študiju. Lahko pa se odločite za maturitetni tečaj ali splošno maturo iz enega predmeta. Tako se odprejo tudi možnosti univerzitetnega študija.

(a) splošnoizobraževalni predmeti

Pomembno

Šola oziroma dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur Kreditne točke
P1 Slovenščina Da 276 13
P2 Matematika Da 206 10
P3 Tuji jeziki Da 276 13
P4 Umetnost Da 30 2
P5 Zgodovina Da 40 2
P6 Geografija Da 40 2
P7 Sociologija Ne 40 2
P8 Psihologija Ne 40 2
P9 Fizika Da 40 2
P10 Kemija Da 40 2
P11 Biologija Da 40 2
P12 Informatika Da 60 3
P13 Športna vzgoja Da 150 7
Skupaj 1238 60

(b) strokovni moduli

Pomembno

Med izbirnimi strokovnimi moduli od M5 do M11 šola oz. dijak izbere strokovne module v obsegu 6 KT.

Oznaka Programske enote Obvezno Število ur Kreditne točke
M1 Receptorska dela Da 75 4
M2 Naravna in kulturna dediščina Da 134 8
M3 Oblikovanje gostinske ponudbe Da 75 4
M4 Obroki in dogodki z animacijo Da 364 16
M5 Priprava dijetnih jedi Ne 50 3
M6 Catering Ne 50 3
M7 Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač Ne 50 3
M8 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu Ne 50 3
M9 Hotelska in gospodinjska dela Ne 50 3
M10 Turistično destinacijski menedžment Ne 50 3
M11 Restavracijsko slaščičarstvo Ne 50 3
Skupaj 748 38

 

 

skupaj ur kreditnih točk
Skupaj pouka (a + b + e) 2.500 126kt
Skupaj praktičnega pouka (c + č) 1.757 82kt
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) 2.660 132kt
Skupaj (a + b + c + d + e) 3.762 178kt
tednov
Skupaj tednov izobraževanja v šoli 77
Skupaj praktičnega pouka (c + č) 29
Skupaj izobraževanja v šoli (a + b + d + e) 5
Skupaj (a + b + c + d + e) 111