Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti glede na vpisani program vključujejo obvezni del, vsebine povezane s programom ter možnosti proste izbire dijaka iz spodaj navedenih področij:

  • športni dnevi
  • ogledi gledališke, filmske, glasbene ter likovne predstave in seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju
  • metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad
  • naravoslovni dan (ekološki dan)
  • razni tečaji, raziskovanja, tekmovanja, socialno delo ...

Več o interesnih dejavnostih lahko preberete v naši brošuri Interesne dejavnosti Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje

Kaj so interesne dejavnosti (ID)?

So sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov.

Kakšen je namen ID?

Razbremeniti dijake od šolskega pouka, med drugim pa pomenijo tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja šola, na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje.

Z interesnimi dejavnostmi je dijakom omogočeno, da odkrivajo področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo in da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost.

S ponujenimi posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Kako se izvajajo?

Kot vsebinski sklopi na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta.

Pri vseh programih izobraževanja so interesne dejavnosti razdeljene na obvezni del, vsebine povezane s programom in prosto izbiro dijaka.

V vseh letnikih je del proste izbire dijakov namenjen delovni praksi. Dijaki bodo na ta način poglobili svoja znanja na strokovnem področju. Pri oddelkih z evropsko globalno dimenzijo pa je ta del namenjen tudi njihovemu projektnemu delu.

Kaj pa prisotnost?

Prisotnost je obvezna.